ייפוי כח נוטריוני מקצועי ומהיר על ידי מומחים. משרד עורכי דין ונוטריונים רוזנברג ושות` מספק שירותי עריכת ואימות ייפוי כח נוטריוני משנת 1975. המשרד מונה צוות נוטריונים, עורכי דין ומשפטנים מנוסים וותיקים בענף.

סוגי ייפויי כח

:ייפוי כח נוטריוניים נפוצים הינם כדלקמן

ייפוי כח נוטריוני לצורך ביצוע פעלה מסוימת

ייפוי כח נוטריוני כללי לביצוע כל פעולה אפשרית בשם אדם

ייפוי כוח נוטריוני לצורך ניהול ושימוש בחשבון בנק, תיק השקעות, קופת גמל וכיו”ב

ייפוי כח נוטריוני בלתי חוזר (יפורט בהמשך)

ייפוי כוח נוטריוני למכירת דירה בארץ ו/או בחו”ל

ייפוי כוח נוטריוני למכירת רכב בחו”ל

ייפוי כוח נוטריוני לצורך ביצוע פעולה מסוימת בחו”ל כגון קבלת תעודה או מסמך ממוסד ממשלתי או ממלכתי

ייפוי כוח נוטריוני מתאגיד לאדם לפעול בשמו ובמקומו

ייפוי כח נוטריוני בלתי חוזר

תרגום נוטריוני תל אביב

 • ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר

  ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר הינו ייפוי כוח אשר איננו מתבטל מסיבות כגון מות מייפה הכוח, פירוק של חברה, ביטול ייפוי כוח או אובדן כשרותו משפטית של מי מהצדדים. יתרה מזו, ניתן לטעון כי תוקפו המשפטי של ייפוי כוח מוגבל במסגרת חוק ההתיישנות ואף מועדים אחרים מכוח חיקוקים רלוונטיים.

  אולם, קיימים מקרים בהם לא ניתן לקחת סיכון בו יבוטל יפוי כוח מסיבות כאלו ואחרות, לדוגמא במקרה של השלמת עסקאות מקרקעין והעברת זכויות ובעלויות. במקרים דנן, מחתימים את הצדדים לביצוע עסקת מקרקעין על יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר כך שבכל מקרה יוכלו עורכי הדין של הצדדים להשלים את עסקת המכר.

 • ייפוי כח נוטריוני

  ייפוי כח נוטריוני הינו ייפוי כח בעל מעמד על, המהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיות נוספות.

  ייפוי כח נוטריוני מכיל את כל הפרטים המזהים של נותן ייפוי הכוח, מקבל ייפוי הכוח, מהות ייפוי הכוח והרשאות.

  ההבדל העיקרי והמהותי בין יתר ייפויי הכוח הינו כוחו של אימות החתימה ומכאן הענקת תוקף על ליפוי הכח הנוטריוני על פני ייפוי כח אחרים.

  יצוין גם, כי קיימות פעולות משפטיות מסוימות אשר ניתנות לביצוע על ידי אחר אך ורק באמצעות יפוי כח נוטריוני ולדוגמא פעולות במקרקעין בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק הנוטריוניים, תשל”ו – 1976, ולהלן לשון החוק:

  “ייפוי-כוח כללי וייפוי-כח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו; הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה.”

 • אימות חתימה נוטריוני על גבי ייפוי כח נוטריוני

  על מנת להעניק לייפוי כח רגיל מעמד של ייפוי כח נוטריוני על עורך ייפוי הכוח להציגו בפני נוטריון וחתום בפניו על מנת שהנוטריון יאמת את חתימתו על גבי אישור נוסף אשר מסתפח לדף ייפוי הכוח. שם הנספח הינו “אימות חתימה נוטריוני”.

  אימות החתימה הנוטריוני מכיל פרטים טכניים כגון שמו של הנוטריון, מענו, פרטי האדם שניצב בפניו, האמצעי באמצעותו הזדהה האדם, ורבות פרטי מנפיק תעודת הזיהוי ומועד הנפקתה. יחד עם זאת, הנוטריון בודק את כשרותו המשפטית של החותם בפניו ומוודא כי הנ”ל חותם מרצונו החופשי על יפוי הכח הנוטריוני המצ”ב לאישור אימות החתימה הנוטריוני.

מה ההבדל בין ייפוי כח “רגיל” וייפוי כח נוטריוני?

אישור נוטריון

לאדם הזכות להעניק ייפוי כוח לאדם אחר או לתאגיד לבצע עבורו ובשמו פעולה משפטית מסוימת מכוח הוראות חוק השליחות:

“שליחות היא ייפוי כוחו של שלוח לעשות בשמו או במקומו של שולח פעולה משפטית כלפי צד שלישי” (הוראת סעיף 1 לחוק השליחות, תשכ”ה 1965)

ניתן להעניק ייפוי כוח לטובת ביצוע כל פעולה משפטית, אלא אם הדבר הוגבל בחוק, ודין פעולת מיופה הכוח מחייבת ומזכה את נותן יפוי הכוח.

לסיכום, ייפוי כח “רגיל” או ייפוי כח נוטריוני מטרתו להעניק סמכות לאחר לבצע עבורי פעולה מסוימת.

קיימים מספר סוגים נפוצים של ייפויי כוח:

 • ייפוי כח לא כתוב

  אומנם על פי דין הדבר אפשרי (כגון אמא שפועלת בשם בנה הבגיר), אולם לצורך ביצוע פעולות שיכולות ליצור חיוב כלפי מייפה הכוח, דורש הגורם כלפיו מיועד יפוי הכוח מסמך כתוב על מנת להבטיח עצמו שאכן ניתן יפוי כוח כאמור. יפוי כח דנן לא מקובל ולא ניתן לבצע באמצעותו פעולות משפטיות שיחייבו את מייפה הכוח.

 • ייפוי כח כתוב ללא אימות חתימה

  יפוי כח כתוב, המפרט זהות נותן יפוי הכח, זהות מיופה הכח ומהות יפוי הכח. יפוי הכח הנפוץ ביותר אשר איננו דורש אימות חתימה ואשר יוצר חבות או זכות משפטית כבדת משקל הינו יפוי כח של אדם פרטי לביצוע העברת בעלות ברכב.

 • ייפוי כח כתוב ומאומת על ידי עורך דין

  יפוי הכח מכיל את כל הפרטים שמפורטים ביפוי כח כתוב ללא אימות חתימה אולם חתימתו של נותן יפוי כח דנן מאומתת על ידי עורך דין. אימות החתימה יהיה ראיה בעלת משקל רב לכך כי נותן יפוי הכוח אכן חתם על המסמך. יפוי הכח הנפוץ ביותר בקטגוריה הינו יפוי כח מלקוח לעורך דינו לצורך ביצוע פעולות משפטיות עבורו, בשמו ובמקומו.

 • נוטריון דחוף שירות מהיר

  ביצוע עבודות ושירותים דחופים “מיום להיום”.

 • נוטריון עד הבית שירותי VIP

  מתן שירותים מחוץ למשרד ולעשות הפעילות לפי בקשת הלקוח.

 • אישור נוטריון לחו"ל עריכת מסמכים לחו”ל

  ייעוץ בהכנת מסמכים ותעודות לצורכי שימוש מחוץ לישראל.