יפוי כח נוטריוני מקצועי ומהיר על ידי מומחים. משרד עורכי דין ונוטריונים רוזנברג ושות` מספק שירותי עריכת ואימות יפוי כח נוטריוני משנת 1975. המשרד מונה צוות נוטריונים, עורכי דין ומשפטנים מנוסים וותיקים בענף.

 

סוגי יפוי כח

:יפוי כח נוטריוניים נפוצים הינם כדלקמן

יפוי כח נוטריוני לצורך ביצוע פעלה מסוימת

יפוי כח נוטריוני כללי לביצוע כל פעולה אפשרית בשם אדם

ייפוי כוח נוטריוני לצורך ניהול ושימוש בחשבון בנק, תיק השקעות, קופת גמל וכיו”ב

יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר (יפורט בהמשך)

ייפוי כוח נוטריוני למכירת דירה בארץ ו/או בחו”ל

ייפוי כוח נוטריוני למכירת רכב בחו”ל

ייפוי כוח נוטריוני לצורך ביצוע פעולה מסוימת בחו”ל כגון קבלת תעודה או מסמך ממוסד ממשלתי או ממלכתי

ייפוי כוח נוטריוני מתאגיד לאדם לפעול בשמו ובמקומו

יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר

תרגום נוטריוני תל אביב

 • יפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר

  יפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר הינו יפוי כוח אשר איננו מתבטל מסיבות כגון מות מייפה הכוח, פירוק של חברה, ביטול יפוי כוח או אובדן כשרותו משפטית של מי מהצדדים. יתרה מזו, ניתן לטעון כי תוקפו המשפטי של יפויי כוח מוגבל במסגרת חוק ההתיישנות ואף מועדים אחרים מכוח חיקוקים רלוונטיים.

  אולם, קיימים מקרים בהם לא ניתן לקחת סיכון בו יבוטל יפוי כוח מסיבות כאלו ואחרות, לדוגמא במקרה של השלמת עסקאות מקרקעין והעברת זכויות ובעלויות. במקרים דנן, מחתימים את הצדדים לביצוע עסקת מקרקעין על יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר כך שבכל מקרה יוכלו עורכי הדין של הצדדים להשלים את עסקת המכר.

 • יפוי כח נוטריוני

  יפוי כח נוטריוני הינו יפוי כח בעל מעמד על, המהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיות נוספות.

  יפוי כח נוטריוני מכיל את כל הפרטים המזהים של נותן יפוי הכוח, מקבל יפוי הכוח, מהות יפוי הכוח והרשאות.

  ההבדל העיקרי והמהותי בין יתר יפויי הכוח הינו כוחו של אימות החתימה ומכאן הענקת תוקף על ליפוי הכח הנוטריוני על פני יפוי כח אחרים.

  יצוין גם, כי קיימות פעולות משפטיות מסוימות אשר ניתנות לביצוע על ידי אחר אך ורק באמצעות יפוי כח נוטריוני ולדוגמא פעולות במקרקעין בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק הנוטריוניים, תשל”ו – 1976, ולהלן לשון החוק:

  “יפוי-כוח כללי ויפוי-כח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו; הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה.”

 • אימות חתימה נוטריוני על גבי יפוי כח נוטריוני

  על מנת להעניק ליפוי כח רגיל מעמד של יפוי כח נוטריוני על עורך יפוי הכוח להציגו בפני נוטריון וחתום בפניו על מנת שהנוטריון יאמת את חתימתו על גבי אישור נוסף אשר מסתפח לדף יפוי הכוח. שם הנספח הינו “אימות חתימה נוטריוני”.

  אימות החתימה הנוטריוני מכיל פרטים טכניים כגון שמו של הנוטריון, מענו, פרטי האדם שניצב בפניו, האמצעי באמצעותו הזדהה האדם, ורבות פרטי מנפיק תעודת הזיהוי ומועד הנפקתה. יחד עם זאת, הנוטריון בודק את כשרותו המשפטית של החותם בפניו ומוודא כי הנ”ל חותם מרצונו החופשי על יפוי הכח הנוטריוני המצ”ב לאישור אימות החתימה הנוטריוני.

מה ההבדל בין יפוי כח “רגיל” ויפוי כח נוטריוני?

אישור נוטריון

לאדם הזכות להעניק יפוי כוח לאדם אחר או לתאגיד לבצע עבורו ובשמו פעולה משפטית מסוימת מכוח הוראות חוק השליחות:

“שליחות היא יפוי כוחו של שלוח לעשות בשמו או במקומו של שולח פעולה משפטית כלפי צד שלישי” (הוראת סעיף 1 לחוק השליחות, תשכ”ה 1965)

ניתן להעניק יפוי כוח לטובת ביצוע כל פעולה משפטית, אלא אם הדבר הוגבל בחוק, ודין פעולת מיופה הכוח מחייבת ומזכה את נותן יפוי הכוח.

לסיכום, יפוי כח “רגיל” או יפוי כח נוטריוני מטרתו להעניק סמכות לאחר לבצע עבורי פעולה מסוימת.

קיימים מספר סוגים נפוצים של יפויי כוח:

 • יפוי כח לא כתוב

  אומנם על פי דין הדבר אפשרי (כגון אמא שפועלת בשם בנה הבגיר), אולם לצורך ביצוע פעולות שיכולות ליצור חיוב כלפי מייפה הכוח, דורש הגורם כלפיו מיועד יפוי הכוח מסמך כתוב על מנת להבטיח עצמו שאכן ניתן יפוי כוח כאמור. יפוי כח דנן לא מקובל ולא ניתן לבצע באמצעותו פעולות משפטיות שיחייבו את מייפה הכוח.

 • יפוי כח כתוב ללא אימות חתימה

  יפוי כח כתוב, המפרט זהות נותן יפוי הכח, זהות מיופה הכח ומהות יפוי הכח. יפוי הכח הנפוץ ביותר אשר איננו דורש אימות חתימה ואשר יוצר חבות או זכות משפטית כבדת משקל הינו יפוי כח של אדם פרטי לביצוע העברת בעלות ברכב.

 • יפוי כח כתוב ומאומת על ידי עורך דין

  יפוי הכח מכיל את כל הפרטים שמפורטים ביפוי כח כתוב ללא אימות חתימה אולם חתימתו של נותן יפוי כח דנן מאומתת על ידי עורך דין. אימות החתימה יהיה ראיה בעלת משקל רב לכך כי נותן יפוי הכוח אכן חתם על המסמך. יפוי הכח הנפוץ ביותר בקטגוריה הינו יפוי כח מלקוח לעורך דינו לצורך ביצוע פעולות משפטיות עבורו, בשמו ובמקומו.

 • נוטריון דחוף שירות מהיר

  ביצוע עבודות ושירותים דחופים “מיום להיום”.

 • נוטריון עד הבית שירותי VIP

  מתן שירותים מחוץ למשרד ולעשות הפעילות לפי בקשת הלקוח.

 • אישור נוטריון לחו"ל עריכת מסמכים לחו”ל

  ייעוץ בהכנת מסמכים ותעודות לצורכי שימוש מחוץ לישראל.